REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU


 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

#PAR1. Strona jest dodatkiem serwisu chelmno.com.pl, oraz facebook-owej grupy CHEŁMNO 80-90, admini strony pełnią również https://chiefessays.net/ funkcję głównych administratorów serwisu – zwani są dalej właścicielami serwisu.

#PAR2.Główni Administratorzy oraz uprawnione przez niech osoby, czuwają nad jej how to start off a research paper intro właściwym funkcjonowaniem.
 Uprawnione osoby mające odpowiednie prawa administracyjne zwane są dalej administratorami porządkowymi.

#PAR3. Administratorzy porządkowi podlegają bezpośrednio Głównym Administratorom. Są przez nich powoływani i odwoływani. Administratorzy są władzą wykonawczą – kontrolują i usprawniają właściwe działanie strony, egzekwują postanowienia regulaminu.

narrative essays#PAR4. Użytkownik strony to każdy, kto jest zalogowany na stronie i posiada na niej swoje konto.

 #PAR5. Każdy zalogowany użytkownik ma prawo uczestniczyć w tworzeniu strony poprzez:
1. zamieszczanie na niej materiałóww postaci:
 a. fotografii, za które uważa się archiwalny materiał graficzny,
 b. zdjęć, za które uważa się własnoręcznie utrwalonyobraz,
 c. map geograficznych i kartograficznych,
 d. planów miasta,

 e. fragmentów książek,
 f. artykułów publikowanych w wydawnictwach prasowych i naukowych, pod warunkiem postępowania zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Zamieszczać zdjęcia można też poprzez formularz kontaktowy dodając  zdjęcie, plik, multimedia, podając autora lub udostępniającego. Dodając autor przekazuje prawo do dalszego udostępniania fotografii w  ramach promocji strony na innych stronach internetowych lub w prasie

 

II RAMY TEMATYCZNE

#PAR6. Strona ma charakter dokumentalny i historyczny.

#PAR 7. Strona jest wirtualnym albumem zdjęć i fotografii obrazujących urbanistykę, architekturę i infrastrukturę Chełmna, a także zbiorem map i rysunków kartograficznych oraz innych materiałów historycznych przedstawiających Chełmno.

III WARUNKI UCZESTNICTWA W TWORZENIU STRONY

#PAR 8. Każdy z użytkowników strony może zamieszczać na niej materiały (m. in. fotografie, zdjęcia, artykuły, fragmenty książek).

#PAR 9. Dodawane materiały powinny mieścić się w ramach tematycznych strony.

#PAR10. Przy zamieszczaniu na stronie materiałów, których uczestnik nie jest autorem, obowiązkowo należy podać źródło, z którego dane materiały pochodzą lub nazwę instytucji posiadającej prawa autorskie. W przypadku braku tych informacji materiały zostaną usunięte ze strony przez administratora.

#PAR11. Obowiązuje całkowity zakaz publikacji zdjęć zamieszczonych w wydawnictwach książkowych, artykułach i pracach naukowych oraz materiałów pozyskanych z innych serwisów internetowych (z wyjątkiem aukcji internetowych). Materiały z tych źródeł można publikować jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ich twórców / autorów lub wydawnictwa z którego pochodzą i przesłania jej na skrzynkę administracji strony przed dodaniem w/w materiałów na stronę; na adres: chelmno@interia.eu W innym przypadku zdjęcia zostaną natychmiast usunięte z adnotacją złamania §11 regulaminu. (zgodę pisemną należy zeskanować)

#PAR 12. Zamieszczone przez użytkownika materiały (zdjęcia/fotografie lub artykuły) są chronione prawem autorskim, jednakże administratorzy strony mogą udostępniać je w ramach promocji strony na innych stronach internetowych lub w prasie.

#PAR13. Za umieszczone na stronie materiały odpowiedzialność ponoszą użytkownicy je zamieszczający.

IV WARUNKI TECHNICZNE

1. Wielkość obrazu należy dobrać w zależności od wymiarów zdjęcia/fotografii, ilości szczegółów znajdujących się na nim oraz w razie potrzeby poddać kompresji graficznej. Można przyjąć, że pliki o rozmiarach 1300×975 pikseli nie powinny mieć więcej niż 250 kB.

3. Wymiary zdjęcia a w dodawanym art (tzw. miniatury) powinny mieć max 600x600px

#PAR13. Publikowane zdjęcia/fotografie lub obiekty powinny być przez użytkowników w odpowiedni sposób dodane, przypisane i nazwane w celu utrzymania wymaganego porządku i chronologii.

1. Zamieszczanie zdjęć/fotografii Przed dodaniem fotografii historycznej (lub innej nie będącej własnego autorstwa) do ulicy best essays lub obiektu należy sprawdzić, czy na stronie znajduje się już identyczna fotografia. Dopuszcza się dodanie fotografii identycznej, w przypadku gdy dodawana przez użytkownika fotografia charakteryzuje się lepszymi walorami technicznymi w stosunku do wcześniej zamieszczonej. Należy jednak w takich przypadkach opatrzyć dodawaną fotografię odpowiednim opisem, informującym administrację strony o duplikacie. Administracja skasuje wtedy fotografię o gorszych parametrach.

#PAR14. Każdy kto w innym celu zechce wykorzystywać zdjęcia/fotografie lub artykuły znajdujące się na stronie nostalgia.chelmno.com.pl będące autorstwa użytkowników lub będące w ich posiadaniu, zobowiązany jest uzyskać zgodę danego użytkownika i podać źródło i autora (właściciela).

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#PAR15. Utworzenie własnego konta (pierwsze logowanie) na stronie oznacza obowiązek przeczytania i akceptację przepisów niniejszego regulaminu.

#PAR16. Użytkownicy posiadający konta (zalogowani) przed wejściem w życie niniejszego regulaminu są zobowiązani do jego przeczytania i przestrzegania. Brak akceptacji niniejszego regulaminu przez użytkowników zobowiązuje ich do wylogowania i likwidacji konta.

#PAR 17. Niestosowanie się do zasad określonych w niniejszym regulaminie spowoduje upomnienie, zablokowanie oraz usunięcie przez administratora konta ze strony i publiczne ogłoszenie tej decyzji.
#PAR 18 . W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący mają właściciele strony, a następnie uprawnieni przez nich administratorzy.

#PAR 19. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

W przypadku zmian regulaminu warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest jego zaakceptowanie w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administracją. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

Komentowanie jest zablokowane.