REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU


 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

#PAR1. Strona jest dodatkiem serwisu chelmno.com.pl, oraz facebook-owej grupy CHEŁMNO 80-90, admini strony pełnią również funkcję głównych administratorów serwisu – zwani są dalej właścicielami serwisu.

#PAR2.Główni Administratorzy oraz uprawnione przez niech osoby, czuwają nad jej właściwym funkcjonowaniem.
 Uprawnione osoby mające odpowiednie prawa administracyjne zwane są dalej administratorami porządkowymi.

#PAR3. Administratorzy porządkowi podlegają bezpośrednio Głównym Administratorom. Są przez nich powoływani i odwoływani. Administratorzy są władzą wykonawczą – kontrolują i usprawniają właściwe działanie strony, egzekwują postanowienia regulaminu.

#PAR4. Użytkownik strony to każdy, kto jest zalogowany na stronie i posiada na niej swoje konto.

 #PAR5. Każdy zalogowany użytkownik ma prawo uczestniczyć w tworzeniu strony poprzez:
1. zamieszczanie na niej materiałóww postaci:
 a. fotografii, za które uważa się archiwalny materiał graficzny,
 b. zdjęć, za które uważa się własnoręcznie utrwalonyobraz,
 c. map geograficznych i kartograficznych,
 d. planów miasta,

 e. fragmentów książek,
 f. artykułów publikowanych w wydawnictwach prasowych i naukowych, pod warunkiem postępowania zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Zamieszczać zdjęcia można też poprzez formularz kontaktowy dodając  zdjęcie, plik, multimedia, podając autora lub udostępniającego. Dodając autor przekazuje prawo do dalszego udostępniania fotografii w  ramach promocji strony na innych stronach internetowych lub w prasie

 

II RAMY TEMATYCZNE

#PAR6. Strona ma charakter dokumentalny i historyczny.

#PAR 7. Strona jest wirtualnym albumem zdjęć i fotografii obrazujących urbanistykę, architekturę i infrastrukturę Chełmna, a także zbiorem map i rysunków kartograficznych oraz innych materiałów historycznych przedstawiających Chełmno.

III WARUNKI UCZESTNICTWA W TWORZENIU STRONY

#PAR 8. Każdy z użytkowników strony może zamieszczać na niej materiały (m. in. fotografie, zdjęcia, artykuły, fragmenty książek).

#PAR 9. Dodawane materiały powinny mieścić się w ramach tematycznych strony.

#PAR10. Przy zamieszczaniu na stronie materiałów, których uczestnik nie jest autorem, obowiązkowo należy podać źródło, z którego dane materiały pochodzą lub nazwę instytucji posiadającej prawa autorskie. W przypadku braku tych informacji materiały zostaną usunięte ze strony przez administratora.

#PAR11. Obowiązuje całkowity zakaz publikacji zdjęć zamieszczonych w wydawnictwach książkowych, artykułach i pracach naukowych oraz materiałów pozyskanych z innych serwisów internetowych (z wyjątkiem aukcji internetowych). Materiały z tych źródeł można publikować jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ich twórców / autorów lub wydawnictwa z którego pochodzą i przesłania jej na skrzynkę administracji strony przed dodaniem w/w materiałów na stronę; na adres: chelmno@interia.eu W innym przypadku zdjęcia zostaną natychmiast usunięte z adnotacją złamania §11 regulaminu. (zgodę pisemną należy zeskanować)

#PAR 12. Zamieszczone przez użytkownika materiały (zdjęcia/fotografie lub artykuły) są chronione prawem autorskim, jednakże administratorzy strony mogą udostępniać je w ramach promocji strony na innych stronach internetowych lub w prasie.

#PAR13. Za umieszczone na stronie materiały odpowiedzialność ponoszą użytkownicy je zamieszczający.

IV WARUNKI TECHNICZNE

1. Wielkość obrazu należy dobrać w zależności od wymiarów zdjęcia/fotografii, ilości szczegółów znajdujących się na nim oraz w razie potrzeby poddać kompresji graficznej. Można przyjąć, że pliki o rozmiarach 1300×975 pikseli nie powinny mieć więcej niż 250 kB.

3. Wymiary zdjęcia a w dodawanym art (tzw. miniatury) powinny mieć max 600x600px

#PAR13. Publikowane zdjęcia/fotografie lub obiekty powinny być przez użytkowników w odpowiedni sposób dodane, przypisane i nazwane w celu utrzymania wymaganego porządku i chronologii.

1. Zamieszczanie zdjęć/fotografii Przed dodaniem fotografii historycznej (lub innej nie będącej własnego autorstwa) do ulicy lub obiektu należy sprawdzić, czy na stronie znajduje się już identyczna fotografia. Dopuszcza się dodanie fotografii identycznej, w przypadku gdy dodawana przez użytkownika fotografia charakteryzuje się lepszymi walorami technicznymi w stosunku do wcześniej zamieszczonej. Należy jednak w takich przypadkach opatrzyć dodawaną fotografię odpowiednim opisem, informującym administrację strony o duplikacie. Administracja skasuje wtedy fotografię o gorszych parametrach.

#PAR14. Każdy kto w innym celu zechce wykorzystywać zdjęcia/fotografie lub artykuły znajdujące się na stronie nostalgia.chelmno.com.pl będące autorstwa użytkowników lub będące w ich posiadaniu, zobowiązany jest uzyskać zgodę danego użytkownika i podać źródło i autora (właściciela).

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#PAR15. Utworzenie własnego konta (pierwsze logowanie) na stronie oznacza obowiązek przeczytania i akceptację przepisów niniejszego regulaminu.

#PAR16. Użytkownicy posiadający konta (zalogowani) przed wejściem w życie niniejszego regulaminu są zobowiązani do jego przeczytania i przestrzegania. Brak akceptacji niniejszego regulaminu przez użytkowników zobowiązuje ich do wylogowania i likwidacji konta.

#PAR 17. Niestosowanie się do zasad określonych w niniejszym regulaminie spowoduje upomnienie, zablokowanie oraz usunięcie przez administratora konta ze strony i publiczne ogłoszenie tej decyzji.
#PAR 18 . W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący mają właściciele strony, a następnie uprawnieni przez nich administratorzy.

#PAR 19. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

W przypadku zmian regulaminu warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest jego zaakceptowanie w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administracją. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

Komentowanie jest zablokowane.